3 929
Response by Arkadiy Chumakov
4 921
0 858
1 3226
0 414