3 714
Response by Arkadiy Chumakov
4 726
0 566
1 2056
0 256