3 795
Response by Arkadiy Chumakov
4 810
0 683
1 2600
0 324