3 681
Response by Arkadiy Chumakov
4 708
0 533
1 1919
0 237