3 763
Response by Arkadiy Chumakov
4 781
0 626
1 2325
0 300