0 396
Response by Arkadiy Chumakov
4 900
3 904
1 3065
0 820