3 904
Response by Arkadiy Chumakov
4 900
0 819
1 3065
0 396