3 802
Response by Arkadiy Chumakov
4 819
0 696
1 2653
0 329