3 916
Response by Arkadiy Chumakov
4 910
0 839
1 3143
0 406